Pravna obavještenja

1. Cilj internet prezentacije
Cilj ove internet prezentacije je da vas upozna sa aktivnostima kompanije Intermedical d.o.o. Ona služi da bi vas informisala, zainteresovala i obrazovala. Sljedeći upotrebljeni termini, koji povremeno mogu biti izmjenjeni, primjenjivaće se u pristupima ovoj internet prezentaciji i tokom njenog korištenja.

2. Informativni ciljevi
Sadržaj koji se nalazi na Intermedical internet prezentaciji dat je isključivo u informativne svrhe. Prezentacija vam ne daje bilo kakve savjete ili preporuke i ne treba se osloniti na nju kao bazu za bilo koju odluku ili postupak. Savjetujemo vam da konsultujete profesionalne savjetnike za odgovarajuće oblasti u vezi sa primjenom bilo kog posebnog aspekta ovog sadržaja. Posebno je važno da ništa na ovoj prezentaciji ne podrazumjeva poziv ili ponudu da investirate u kompaniju Intermedical.

Osim toga, prezentacija pruža odabrane informacije o oboljenjima i njihovom liječenju. Takve informacije nemaju za cilj davanje savjeta iz oblasti medicine. Takve informacije nisu zamjena za savjet profesionalnog stručnjaka. Ukoliko imate ili sumnjate da imate neke zdravstvene probleme, treba da se obratite svom doktoru porodične medicine ili nekom drugom stručnom licu iz oblasti zdravstva.

3. Informacije date "kao takve"
Informacije na ovoj prezentaciji daju se "kao takve". Intermedical d.o.o. ne vrši predstavljanje ili pružanje garancije bilo izražene ili nagovještene, uključujući, ali ne ograničavajući se na nagovještene prodajne garancije, podesnost za odgovarajuću svrhu ili poštovanje zakona. Intermedical ne vrši bilo kakva predstavljanja ili garancije što se tiče potpunosti, tačnosti, blagovremenosti, dostupnosti, funkcionalnosti i usklađenosti sa važećim zakonima. Korištenjem ove prezentacije vi preuzimate rizik da te informacije mogu biti nepotpune ili netačne ili možda neće zadovoljiti vaše potrebe ili zahtjeve.

4. Neprihvatanje odgovornosti
Intermedical d.o.o. se neće smatrati odgovornim za bilo kakva oštećenja ili povrede koje nastanu zbog vašeg pristupa na, ili nemogućnosti da pristupite, ovoj internet prezentaciji ili zbog vašeg oslanjanja na bilo koju informaciju koja se u njemu nalazi. Intermedical d.o.o. odbija bilo koju i sve obaveze za direktne, indirektne, slučajne, posljedične, kaznene, i specijalne ili druge štete, propuštene prilike, izgubljeni profit ili bilo koji drugi gubitak ili bilo kakvu štetu. Ovo ograničenje obuhvata oštećenja i sve viruse koji mogu da da se jave na vašoj kompjuterskoj opremi.

5. Veze sa drugim internet prezentacijama
Sve veze sa drugim internet prezentacijama služe kao pogodnost. Intermedical d.o.o. nema odgovornost ili kontrolu nad sadržajem ili radom takvih prezentacija i neće se smatrati odgovornim za bilo kakve štete ili povrede koje nastanu iz tog sadržaja ili njegovih operacija. 

6. Izmjene
Intermedical d.o.o. zadržava svoje pravo da izmjeni, modifikuje, zamjeni ili izbriše svaki sadržaj ili može da ograniči pristup na ili prekine distribuciju ove internet prezentacije u bilo koje vrijeme po ličnom pravu diskrecije.

7. Autorsko pravo i upotreba sadržaja
Sadržaj ove internet prezentacije je vlasništvo kompanije Intermedical d.o.o. i zaštićen je zakonima o autorskom pravu. Zaštitni znakovi, servisni znakovi, zaštićena imena, amblemi i predstavljanje proizvoda izloženih na ovom sajtu zaštićeni su širom svijeta i niti jedan od njih se ne može koristiti bez prethodne pismene saglasnosti kompanije Intermedical d.o.o. i njenih poslovnih partnera. Možete slobodno da presnimite sadržaj ove internet prezentacije, međutim, samo za vašu ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Nisu dozvoljene nikakve izmjene ili dalja reprodukcija ovog sadržaja. Ovaj sadržaj se ne smije umnožavati ili koristiti na neki drugi način.

8. Privatnost i upotreba pitanja i komentara
Sva pitanja, komentari, prijedlozi i svaki drugi kontakt, uključujući sve ideje, pronalaske, koncepte, tehnologiju ili znanje poslate na ovu internet prezentaciju elektronskom poštom ili na bilo koji drugi način, Intermedical d.o.o neće smatrati povjerljivim i postaju vlasništvo kompanije Intermedical d.o.o.. Oni se dalje mogu koristiti bez ograničenja na bilo koji način i u bilo koju svrhu uključujući i usavršavanje, proizvodnju i/ili prodaju robe ili usluga.

9. Važeči zakon
Vaš pristup i korišćenje ove internet prezentacije i njenog sadržaja, regulisani su i biće tumačeni u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine.

ANKETA
VIDEO